Bilim Kurulu

Dr. Halil İbrahim Yakar Bilim Kurulu Başkanı TUR
Dr. Yavuz Saka Bilim Kurulu Başkan Yardımcısı TUR
Dr. Adem Kaya Bilim Kurulu Üyesi USA
Adnan Bağçeci Bilim Kurulu Üyesi TUR
Dr. A. Nurmuhambetov Bilim Kurulu Üyesi KAZ
Dr. Ahmet  Şahin Bilim Kurulu Üyesi TUR
Dr. Ahmet Yiğit Bilim Kurulu Üyesi TUR
Alaiddin Soylu  Bilim Kurulu Üyesi TUR
Dr. A. N. Kim Kimen Bilim Kurulu Üyesi RUS
Dr. A. Kasmaliyeva Bilim Kurulu Üyesi KGZ
Dr. B.S. Tleubayeva Bilim Kurulu Üyesi KAZ
Dr. Bekir Menteş Bilim Kurulu Üyesi TUR
Dr. Bilal Çoban Bilim Kurulu Üyesi TUR
Dr. Burak Gürer Bilim Kurulu Üyesi TUR
Bülent Erdoğan Bilim Kurulu Üyesi TUR
Dr. C. Abdrahmanova Bilim Kurulu Üyesi KGZ
Cemre Didem Eyipınar Bilim Kurulu Üyesi TUR
Dr. Devid Curby Bilim Kurulu Üyesi USA
Dr. Esra Çıplak Bilim Kurulu Üyesi TUR
Dr. Fadil Mamuti Bilim Kurulu Üyesi MKD
Dr. Fatih Bektaş Bilim Kurulu Üyesi TUR
Dr. Fikret Alıncak Bilim Kurulu Üyesi TUR
Dr. Fikret Soyer Bilim Kurulu Üyesi TUR
Dr. Fırat Akcan Bilim Kurulu Üyesi TUR
Dr. Hal Lawson Bilim Kurulu Üyesi USA
Dr. Hüseyin Öztürk Bilim Kurulu Üyesi TUR
Dr. İbrahim Halil Korkmaz Bilim Kurulu Üyesi TUR
Kamil Boğaç İskender Bilim Kurulu Üyesi TUR
Dr. Kürşat Karacabey Bilim Kurulu Üyesi TUR
Dr. L. İçinhorloo Bilim Kurulu Üyesi MGL
Dr. M. Akif Zİyagil Bilim Kurulu Üyesi TUR
Dr. M. Öcal Oğuz Bilim Kurulu Üyesi TUR
Dr. Marat Saralaev Bilim Kurulu Üyesi KGZ
Dr. Melih Öztop Bilim Kurulu Üyesi TUR
Dr. Mehmet Aydın Bilim Kurulu Üyesi KGZ
Dr. Mehmet Günay Bilim Kurulu Üyesi TUR
Mehmet Vural Bilim Kurulu Üyesi TUR
Dr. Mıktıbek Tagaev Bilim Kurulu Üyesi KGZ
Dr. Muhsin Hazar Bilim Kurulu Üyesi TUR
Dr. Menderes Kabadayı Bilim Kurulu Üyesi TUR
Dr. Murat Eliöz Bilim Kurulu Üyesi KGZ
Dr. Muhammet Musa Budak Bilim Kurulu Üyesi TUR
Dr. Mustafa Özdal Bilim Kurulu Üyesi TUR
Dr. Mücahit Fişne Bilim Kurulu Üyesi TUR
Dr. İlhan Toksöz  Bilim Kurulu Üyesi TUR
Dr. Nasriddin Nazarov  Bilim Kurulu Üyesi UZB
Dr. Nejla Günay Bilim Kurulu Üyesi TUR
Dr. Nicholas L. Holt Bilim Kurulu Üyesi CAN
Nurfer Özdemir Bilim Kurulu Üyesi TUR
Dr. O.R. Karanastas Bilim Kurulu Üyesi MDL
Dr. Oktay Kaya Bilim Kurulu Üyesi TUR
Dr. Orhan K. Tavukçu Bilim Kurulu Üyesi TUR
Dr. Osman İmamoğlu Bilim Kurulu Üyesi TUR
Dr. Ökkeş Gencay Bilim Kurulu Üyesi TUR
Dr. Önder Dağlıoğlu Bilim Kurulu Üyesi TUR
Dr. Özgür Bostancı Bilim Kurulu Üyesi TUR
Dr. Özkul Çobanoğlu Bilim Kurulu Üyesi TUR
Özlem Bozdal Bilim Kurulu Üyesi TUR
Dr. Sabahattin Devecioğlu Bilim Kurulu Üyesi TUR
Selahattin Koç Bilim Kurulu Üyesi TUR
Dr. Saitdin Azizbaev Bilim Kurulu Üyesi KGZ
Dr. Selçuk Gencay Bilim Kurulu Üyesi TUR
Dr. Serdar Geri Bilim Kurulu Üyesi TUR
Serhat Kandemirli Bilim Kurulu Üyesi TUR
Dr. Sylvia Bakalova Bilim Kurulu Üyesi BUL
Dr. Seraly S. Tbleubayev Bilim Kurulu Üyesi KAZ
Tarkan Tuzcuoğulları  Bilim Kurulu Üyesi TUR
Dr. Toktobek İmanaliev Bilim Kurulu Üyesi KGZ
Dr. Tülin Atan Bilim Kurulu Üyesi TUR
Dr. Uğur Abakay Bilim Kurulu Üyesi TUR
Dr. Yunus Berkli Bilim Kurulu Üyesi TUR
Dr. Yunus Yıldırım Bilim Kurulu Üyesi TUR
Dr. Y. A. Moghanlou Bilim Kurulu Üyesi IRI
Dr. Zarife Pancar Bilim Kurulu Üyesi TUR